Skip to content

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

ALLEGRO RECORDS jako wydawnictwo płytowe i organizator koncertów przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informujemy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE Nr L 119/1 z dnia 4.05.2016 r.)

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALLEGRO RECORDS z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 23/5, 81-767 Sopot, może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem w następujący sposób:

  • listownie na adres: Bohaterów Monte Cassino 23/5, 81-767 Sopot
  • przez e-mail: allegro@pro.onet.pl lub biuro@allegrorecords.com
  • telefonicznie: +48 606 239 830

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • niezbędności przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy;
  • wypełnienia obowiązku, nałożonego przepisem prawa na ALLEGRO RECORDS;
  • niezbędności dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Okres przechowania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które regulują cel przetwarzania.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

6. Prawo wniesienia skargi do organu

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE Nr L119/1 z dnia 4.05.2016 r.).

7. Podanie przez Panią/Pana danych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne

W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym – konsekwencją nie podania danych będzie niemożność załatwienia sprawy w ALLEGRO RECORDS.